ESCOLA VEDRUNA BELLPUIG

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Política de privacitat

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Fundació Vedruna Catalunya Educació – Vedruna Bellpuig les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ (“Fundació”) amb N.I.F. G66914607.

Les dades de contacte de la Fundació són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
 • Telèfon: 933 027 979
 • Correu electrònic: info@vedrunabellpuig.cat

La Fundació disposa d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD), que és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per la Fundació seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Dur a terme la matriculació de l’alumne en els centres educatius vinculats a la Fundació i la gestió acadèmica del mateix durant la seva estada al centre així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne.
 • Informar i gestionar les activitats organitzades pel centre educatiu.
 • Incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat
 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.

La Fundació conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de VDF és la següent:

 • Obligació legal: el tractament de les dades acadèmiques es basa en el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Addicionalment, també tenen aquesta consideració aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.
 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats o els seus representants legals en el moment de realitzar la matriculació de l’alumne, a través del formulari de contacte de la pàgina web, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat entre altres que hi pugui haver. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

Destinataris de les dades

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy Shield.

Fora d’aquests supòsits, les dades no es cediran a tercers ni es transferiran a  tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat o el seu representant legal. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a la Fundació en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

Drets de l’usuari

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si la Fundació està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa la Fundació.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a la Fundació que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de la Fundació.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas la Fundació únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a la Fundació en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. A través del següent apartat de la pàgina web: https://www.vedrunacatalunya.cat/
 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a delegatprotecciodades@vedrunacatalunya.cat
 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal al Delegat de Protecció de Dades a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona).

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyol de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.

Protecció de les dades personals

La Fundació ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació –Vedruna Bellpuig amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedrunabellpuig.cat  Pàgina web  www.vedrunabellpuig.cat

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en dur a terme la matriculació de l’alumne en el centre educatiu i la gestió acadèmica del mateix durant la seva estada al centre així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne. Addicionalment es podran utilitzar per informar i gestionar activitats organitzades pel centre educatiu.

Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat excepte obligació legal. En determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis del centre vinculats amb la tasca docent i acadèmica o al benestar dels alumes tals com serveis de menjador, assistència sanitària, entitats organitzadores d’activitats escolars o extraescolars entre altres prestadors de serveis, en la seva condició d’encarregats del tractament, sense que en cap cas es això impliqui una transferència a tercers països.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran durant el tems que l’alumne es trobi matriculat en el centre, excepte les dades identificadores i d’escolaritat de l’alumne i expedient acadèmic que es conservaran durant el temps que correspongui segons la legislació vigent en cada moment.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic al Responsable de Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Avís legal

El lloc web i el domini vedrunacatalunya.cat corresponen a Fundació Vedruna Catalunya Educació (en endavant “Vedruna Catalunya”), CIF G66914607, adreça carrer  Torres i Bages, 7-9, 08500 Vic, Barcelona.

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els “Continguts”), pertanyen a Vedruna Catalunya o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Vedruna Catalunya presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Vedruna Catalunya autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Vedruna Catalunya es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.vedrunacatalunya.cat  (framing).

Tot i que Vedruna Catalunya actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Vedruna Catalunya manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Vedruna Catalunya fins a la contractació expressa d’una comanda.

Vedruna Catalunya es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Vedruna Catalunya no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués corres-pondre.


ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET – Informació addicional sobre protecció de dades

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació –Vedruna Bellpuig amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedrunabellpuig.cat  Pàgina web  www.vedrunabellpuig.cat

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en la creació de les eines automatitzades necessàries per a l’activitat acadèmica.

Les dades obtingudes es destinaran a Google, LLC.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a l’adreça del Responsable del Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE – Informació addicional sobre protecció de dades

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació –Vedruna Bellpuig amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedrunabellpuig.cat  Pàgina web  www.vedrunabellpuig.cat

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat així com per la identificació de l’alumne com a titular de la imatge personal publicada o com autor dels materials publicats en els mateixos mitjans. Així mateix, es podrà cedir la imatge personal de l’alumne i/o de les dades identificadores sobre l’autoria de materials a tercers per a la seva publicació en mitjans de caràcter acadèmic o divulgatiu.

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy Shield.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a l’adreça del Responsable de Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


Protecció de Dades

AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE – Informació addicional sobre protecció de dades

Vedruna Bellpuig és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la Fundació). En els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del Tractament de les dades dels alumnes del centre. El domicili de la Fundació és  Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 – Vic, tel. +34 933027979 i adreça electrònica info@vedruna.cat i web www.vedrunacatalunya.cat.

Vedruna Bellpuig amb domicili C/ Camí de Castellnou,7  tel. 973320027 , adreça electrònica info@vedrunabellpuig.cat  i web www.vedrunabellpuig.cat  tracta les dades dels alumnes com a centre propi de la Fundació i en representació seva, seguint el seu model educatiu.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat així com per la identificació de l’alumne com a titular de la imatge personal publicada o com autor dels materials publicats en els mateixos mitjans. Així mateix, es podrà cedir la imatge personal de l’alumne i/o de les dades identificadores sobre l’autoria de materials a tercers per a la seva publicació en mitjans de caràcter acadèmic o divulgatiu.

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessat o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a la Fundació. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

El Delegat de protecció de dades de la Fundació us atendrà per qualsevol aclariment o per atendre-us en l’exercici dels vostres drets. Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

MATRICULACIÓ DELS ALUMNES – Informació addicional sobre protecció de dades

Vedruna Bellpuig és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la Fundació). En els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del Tractament de les dades dels alumnes del centre. El domicili de la Fundació és  Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 – Vic, tel. +34 933027979 i adreça electrònica info@vedruna.cat i web www.vedrunacatalunya.cat.

Vedruna Bellpuig amb domicili C/ Camí de Castellnou,7  tel. 973320027 , adreça electrònica info@vedrunabellpuig.cat  i web www.vedrunabellpuig.cat  tracta les dades dels alumnes com a centre propi de la Fundació i en representació seva, seguint el seu model educatiu.

La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en dur a terme la matriculació de l’alumne en el centre educatiu i la gestió acadèmica durant la seva estada al centre, així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne. Addicionalment es podran utilitzar per informar i gestionar activitats organitzades pel centre educatiu.

Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat excepte obligació legal. En aquest sentit comuniquem dades dels alumnes a les administracions competents per als tràmits de reconeixement i expedició dels títols corresponents als estudis impartits. També en compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària. Per a donar d’alta a l’alumne dels serveis i recursos Google Apps per a l’Educació, les dades seran transferides a Google, Inc. amb seu als Estats Units. Constitueixen una transferència internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella empresa.

En determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis vinculats amb la tasca docent i acadèmica o al benestar dels alumnes, tals com serveis de menjador, assistència sanitària, entitats organitzadores d’activitats escolars o extraescolars, entre altres prestadors de serveis, en la seva condició d’encarregats del tractament, sense que en cap cas això impliqui una transferència a tercers països.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el compliment d’una missió d’interès públic, com ho és la prestació de serveis educatius. Un cop admesos els nostres alumnes obtenen serveis educatius. La prestació de serveis de l’alumne constitueix una relació de caràcter contractual, amb obligacions de cada part: el dret de l’alumne a rebre una bona formació i el dret i obligació del centre d’oferir-la. Diferent segons la naturalesa de cada tractament.

L’expedient d’admissió i matriculació dels alumnes s’eliminarà transcorreguts cinc anys de la data de tancament de l’expedient (DOGC 2789). Les dades acreditatives dels estudis cursats es conservaran de forma permanent. S’eliminen regularment les dades que poden figurar en documents auxiliars o de suporta mesura que deixa de ser necessari per a la finalitat que en justificava la recollida.

Podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a la Fundació. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

El Delegat de protecció de dades de la Fundació us atendrà per qualsevol aclariment o per atendre-us en l’exercici dels vostres drets. Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

%d bloggers like this: